Clash of Clans 中文
Advertisement

Needs Translating

總覽[ | ]

本頁面是統計遊戲中在每個主堡等級,所有建築、部隊升級所需要的時間、資源、寶石以及換算成現實中使用的現金。

  1. 寶石的計價方式將以美元計算,以避免匯率的關係有所誤差。
  2. 資源與寶石的換算會以最符合經濟效益的方式計算,也就是以金庫或藥水庫滿載的購買量來算,1934個寶石可填滿100%的藥水庫或是金庫:6001000。
  3. 消耗品不在計算範圍內,而訓練士兵以及製造炸藥的時間是可以考慮,但還是沒辦法很完整地估計,陷阱也是一樣。
  4. 列出的時間是指總時間,而不是以工人建築的建築時間,舉例來說,現在有五個升級,而每個升級需要一天,以五個工人來說時間只要一天,但以我們在這裡的演演演演算法,是需要五天的時間。
  5. 移除花草樹木的花費不在計算範圍內。

計算機[ | ]

用寶石購買金幣或聖水[ | ]

用寶石購買闇黑重油[ | ]

用寶石購買時間[ | ]

用金錢購買寶石[ | ]

Template:Gems to Cash

金矿花费[ | ]

这是以该等级的大本营提供的最高升级等级以及最高数量为基础,计算出该大本营等级底下,各种单位的总花费。可以独立视窗检视。

举例来说,大本营等级一时,可以建造两座大砲,而每座大砲可升级到等级二,所以总共花费是( 250 + 100 ) x 2 = 2,500

主堡等级二时,依然只能拥有两座大砲,而每座大砲顶多可以升级到第三级,升级费用是4000,所以总共是 4000 x 2 = 8,000。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 单一单位总花费 总花费
加农炮 2,500 8,000 32,000 100,000 371,250 600,000 1,971,250 12,000,000 19,171,250 6,371,250 31,856,250
箭塔 0 3,000 5,000 48,000 808,000 1,080,000 3,528,000 21,368,000 5,368,000 5,368,000 32,208,000
迫击砲 0 0 8,000 32,000 120,000 960,000 2,960,000 4,800,000 9,600,000 6,160,000 18,480,000
法师塔 0 0 0 0 540,000 1,980,000 2,560,000 16,460,000 16,080,000 12,540,000 37,620,000
防空火箭 0 0 0 112,500 270,000 540,000 3,082,500 4,320,000 4,162,500 4,162,500 12,487,500
特斯拉电磁塔 0 0 0 0 0 0 3,750,000 30,000,000 11,250,000 11,250,000 45,000,000
X连弩 0 0 0 0 0 0 0 0 17,000,000 17,000,000 34,000,000
城墙 0 30,000 280,000 905,000 3,405,000 10,530,000 33,030,000 116,060,000 20,530,000 821,200 184,770,000
圣水收集器 450 4,650 32,550 180,550 754,550 194,550 1,008,000 0 0 362,550 2,175,300
圣水瓶 300 2,250 44,550 150,000 200,000 500,000 1,000,000 948,550 0 948,550 2,845,650
大本营 1,000 4,000 25,000 150,000 750,000 1,200,000 2,000,000 4,000,000 0 8,130,000 8,130,000
部落城堡 0 0 40,000 100,000 0 800,000 0 1,800,000 7,000,000 9,740,000 9,740,000
装饰 0 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 N/A 3,700,000

总金额

宝石

美金

4,250

12

$4.99

4,051,900

1,414

$14.98

467,100

319

$4.99

1,778,050

807

$9.98

7,218,800

2,592

$24.98

18,384,550

6,076

$49.99

54,889,750

17,943

$134.96

209,356,550

67,509

$499.94

96,161,750

29,755

$219.95

423,312,700

130,554

$939.87

圣水花费[ | ]

这是以该等级的大本营提供的最高升级等级以及最高数量为基础。可以独立视窗检视。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 单一单位总花费 总花费
金矿 450 4,650 32,550 180,550 754,550 194,550 1,008,000 0 0 362,550 2,175,300
储金罐 300 2,250 44,550 150,000 200,000 500,000 1,000,000 948,550 0 948,550 2,845,650
兵营 250 2,500 22,750 200,000 862,750 2,250,000 1,112,750 0 9,000,000 3,362,750 13,451,000
训练营 3,700 13,700 20,000 258,700 720,000 3,000,000 7,338,700 8,000,000 0 4,838,700 19,354,800
实验室 0 0 25,000 50,000 90,000 270,000 540,000 1,080,000 0 2,055,000 2,055,000
法术工厂 0 0 0 0 200,000 400,000 800,000 0 1,600,000 3,000,000 3,000,000
野蛮人 0 0 50,000 0 150,000 0 500,000 1,500,000 0 2,200,000 2,200,000
弓箭手 0 0 50,000 0 250,000 0 750,000 2,250,000 7,500,000 3,300,000 3,300,000
哥布林 0 0 50,000 0 250,000 0 750,000 2,250,000 0 3,300,000 3,300,000
巨人 0 0 0 100,000 0 250,000 750,000 2,250,000 6,000,000 3,350,000 3,350,000
炸弹人 0 0 0 100,000 0 250,000 750,000 2,250,000 0 3,350,000 3,350,000
气球兵 0 0 0 150,000 0 450,000 1,350,000 2,500,000 0 4,450,000 4,450,000
法师 0 0 0 0 150,000 450,000 1,350,000 2,500,000 0 4,450,000 4,450,000
天使 0 0 0 0 0 0 750,000 2,500,000 0 3,250,000 3,250,000
飞龙 0 0 0 0 0 0 2,000,000 3,000,000 0 5,000,000 5,000,000
皮卡超人 0 0 0 0 0 0 0 9,000,000 0 9,000,000 9,000,000
雷电法术 0 0 0 0 200,000 500,000 1,000,000 2,000,000 0 3,700,000 3,700,000
疗伤法术 0 0 0 0 0 900,000 1,200,000 2,400,000 0 4,500,000 4,500,000
狂暴法术 0 0 0 0 0 0 3,150,000 3,000,000 0 6,150,000 6,150,000
弹跳法术 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000
装饰 0 67,000 0 0 0 0 0 0 0 N/A 67,000

总和

宝石

美金

4,700

13

$4.99

90,10

114

$4.99

294,850

228

$4.99

1,189,250

818

$9.98

3,827,30

1,354

$14.98

9,414,55

3,178

$29.97

26,099,45

8,628

$69.96

47,428,55

15,317

$114.97

14,600,00

4,894

$39.97

102,948,75

34,544

$254.96

暗黑重油花費[ | ]

這是以該等級的主堡提供的最高升級等級以及最高數量為基礎。可以獨立視窗檢視。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 總花費
亡靈 0 0 0 0 0 0 10,000 50,000 40,000 100,000
野豬騎士 0 0 0 0 0 0 20,000 30000 50,000 140,000
瓦基麗武神 0 0 0 0 0 0 0 50,000 130,000 180,000
戈倫石人 0 0 0 0 0 0 0 130,000 80,000 210,000

總和

寶石

花費

0

0

$0

0

0

$0

0

0

$0

0

0

$0

0

0

$0

0

0

$0

30,000

1,133

$9.99

300,000

8,667

$69.96

300,000

8,667

$69.96

630,000

18,134

$134.96

時間花費[ | ]

計算時間花費的方式有些不同。You can't simply add up all the times and calculate the gem cost.  Since you can't buy extra time, that means the gem cost for each individual upgrade must be calculated and then summed together.  This will cause the gem cost to be more expensive then simply putting the times into the gem calculator would indicate.

Research times are being separated from build times because there is only one lab.  That means you can't speed up overall research times by buying more builders.

試驗室[ | ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 寶石
野蠻人 - - 6h - 1d - 3d 5d - 9d 6h 1591
弓箭手 - - 12h - 2d - 3d 5d - 10d 12h 1776
哥布林 - - 12h - 2d - 3d 5d - 10d 12h 1776
巨人 - - - 1d - 2d 3d 5d - 11d 1902
炸彈人 - - - 1d - 2d 3d 5d - 11d 1902
氣球兵 - - - 1d - 2d 3d 5d - 11d 1902
法師 - - - - 1d 2d 3d 5d - 11d 1902
天使 - - - - - - 3d 5d - 8d 1259
飛龍 - - - - - - 7d 10d - 17d 2370
皮卡超人 - - - - - - - 22d - 22d 2986
閃電法術 - - - - 1d 2d 3d 4d - 10d 1779
療傷法術 - - - - - 3d 3d 5d - 11d 1902
狂暴法術 - - - - - - 10d 7d - 17d 2642
彈跳法術 - - - - - - - - 5d 5d 753

時間

寶石

美金

- - -

- - -

1d 6h

340

$4.99

3d

780

$9.98

7d

1,546

$14.98

13d

2,558

$24.98

47d

7,702

$64.97

88d


12,763


$99.98

5d


753


$9.98

164d 6h

26,442


$199.97

164d 6h


26,442


$199.97

建築物[ | ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 單一建築總時間 所有建築總時間 單一建築所需的寶石 所有建築所需的寶石
加農炮 32m 1h 30m 4h 12h 1d 21h 1m 3d 9d 21h 1m 28d 35d 21h 1m 15d 21h 1m 79d 9h 5m 2,789 13,945
箭塔 - 45m 45m 9h 30m 4d 17h 30m 9d 20d 17h 30m 63d 17h 30m 19d 17h 30m 19d 17h 30m 118d 9h 3,240 19,440
迫擊砲 - - 8h 12h 1d 5d 20h 15d 20h 15d 21d 19d 20h 59d 12h 3,253 9,759
法師塔 - - - - 1d 12h 5d 12h 8d 49d 12h 30d 31d 12h 94d 12h 4,776 14,328
防空火箭 - - - 1d 5h 3d 5d 23d 5h 16d 24d 5h 24d 5h 72d 15h 3,703 11,109
特斯拉電磁塔 - - - - - - 12d 114d 42d 42d 168d 5,998 23,992
X連弩 - - - - - - - - 7d 7d 7d 1,000 1,000
金礦 6m 2h 36m 2d 1h 21m 12d 17h 21m 38d 17h 21m 10d 17h 21m 30d - - 15d 17h 21m 94d 8h 6m 2,745 16,470
儲金罐 15m 1h 30m 19h 45m 1d 4h 1d 2d 4d 4d 12h 45m - 4d 12h 45m 13d 14h 15m 1,098 3,294
聖水收集器 6m 2h 36m 2d 1h 21m 12d 17h 21m 38d 17h 21m 10d 17h 21m 30d - - 15d 17h 21m 94d 8h 6m 2,745 16,470
聖水瓶 15m 1h 30m 19h 45m 1d 4h 1d 2d 4d 4d 12h 45m - 4d 12h 45m 13d 14h 15m 1,098 3,294
兵營 5m 1h 7h 5m 16h 3d 12h 5m 9d 4d 12h 5m - 20d 9d 12h 5m 38d 20m 1,674 6.696
訓練營 2h 16m 10h 16m 20h 2d 16h 16m 3d 6d 20d 8h 16m 24d - 14d 8h 16m 57d 9h 4m 2,525 10,100
實驗室 - - 30m 5h 12h 1d 2d 4d - 7d 17h 30m 7d 17h 30m 1,478 1,478
法術工廠 - - - - 1d 2d 3d - 4d 10d 10d 1,779 1,779
大本營 5m 3h 1d 2d 4d 6d 8d 10d - 31d 3h 5m 31d 3h 5m 4,684 4,684
部落城堡 - - - 6h - 1d - 2d - 3d 6h 3d 6h 715 715

時間

寶石

美金

3h 40m

68

$4.99

1d 43m

409

$4.99

8d 10h 32m

2,486

$19.99

36d 4h 28m

8,391

$69.96

103d 13h 18m

19,295

$149.98

78d 18h 42m

14,934

$109.97

195d 11h 52m

32,079

$234.95

335d 7h

50,397

$369.93

203d 19h 31m

30,494

$219.97

-

962d 17h 46m

158,553

$1139.85

Gem Costs[ | ]

建築工人小屋只能使用寶石去購買. 還有有些裝飾也只能使用寶石去購買.

You're also given some gems at the start of the game and you get some from achievements.

Gems
建築工人小屋 3,750
裝飾品 1,000
Start With

(500)

Achievements (1,342)
Total 2,908

Totals[ | ]

Cost Totals[ | ]

Gold Elixir Build Time Research Time Gems Cost

Gem

- - - - 2,908 $24.98
1 4,250 4,700 3h 40m - 93 $4.99
2

3,751,900

90,100 1d 43m - 1,857 $19.97
3 467,100 294,850 8d 10h 32m 1d 6h 3,373 $29.97
4 1,778,050 1,189,250 36d 4h 28m 3d 10,796 $89.95
5 7,218,800 3,827,300 103d 13h 18m 7d 24,787 $189.94
6 18,384,550 9,414,550 78d 18h 42m 13d 26,746 $199.97
7 54,889,750 26,099,450 195d 11h 52m 47d 66,352 $484.92
8 209,356,650

47,428,550

335d 7h 88d 145,986 $1049.89
9 89,161,750 14,600,000 203d 19h 31m 5d 64,923 $469.94
Total 385,012,700 102,948,750 962d 17h 46m 164d 6h 344,913

$2469.74

Time Totals[ | ]

Build Time/# of Huts or Research Time, whichever is longer.  Any times with an (R) mean that the research time was longer than the build time.  This means builders will be idle while waiting for research to complete.

2 Huts 3 Huts 4 Huts 5 Huts
1 1h 50m 1h 13m 55m 44m
2 12h 21m 8h 14m 6h 10m 4h 56m
3 4d 5h 16m 2d 19h 30m 2d 2h 38m 1d 16h 30m
4 18d 2h 14m 12d 1h 29m 9d 1h 7m 7d 5h 41m
5 51d 18h 39m 34d 12h 26m 25d 21h 19m 20d 17h 3m
6 39d 9h 21m 26d 6h 14m 19d 16h 40m 15d 18h 8m
7 97d 17h 56m 65d 3h 57m 48d 20h 58m 47d (R)
8 167d 15h 30m 111d 18h 20m 88d (R) 88d (R)
9 101d 21h 45m 67d 22h 30m 50d 22h 52m 40d 18h 18m
Total 481d 8h 53m 320d 21h 55m 244d 20h 39m 221d 9h 20m
Advertisement